اظهارات آیت الله گلپایگانی راجع به تقویم رسمی کشور


2220 بازدید

اظهارات آیت الله گلپایگانی راجع به تقویم رسمی کشور


موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانى

از : 21 تاریخ 7/2/47

به : 316 شماره : 418/21

عصر روز 5/2/47 آقاى گلپایگانى ضمن صحبت خصوصى اظهار داشت وقتى به من خبر رسید که تعطیلى تاسوعا را از بین برده و مراتب را به ادارات ابلاغ نموده‏اند شب خوابم نبرد و شبانه صور تلگرامى را تنظیم کرده و به حضور شاهنشاه آریامهر مخابره نمودم و در تلگراف خود خاطرنشان کرده‏ام که شاهنشاه مظهر قدرت عالم تشیع هستند لکن ملت مسیح تاریخ ما را با میلاد مسیح تطبیق داده تا جایى که هر روز علاوه بر تاریخ شمسى و قمرى تاریخ مسیح هم از رادیو اعلام مى‏گردد و در تمام ادارات نیز این مطلب جارى است وى اضافه نمود مردم راجع به از بین بردن تعطیلات تفسیرهاى مختلف مى‏نمایند و این طور استنباط مى‏کنند که هنوز ما استقلال کامل نداریم آقاى گلپایگانى افزود پس از مخابره تلگراف آقاى دکتر باهرى براى تسلیم پاسخ آن به قم وارد و به من قول دادند جواب قطعى تلگراف را بعدا برایم مخابره نمایند. نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق و موضع ملاقات آقاى دکتر باهرى با گلپایگانى صحت دارد.

نظریه امنیت داخلى ـ

موضوع صحت دارد مراتب قبلاً به عرض رسیده و عکس‏العمل دیگرى هم تاکنون مشاهده نشده است. اقدامات گلپایگانى بدون معاضدت آیات دیگر در این زمینه بى‏ثمر خواهد بود. روحانى

آقاى صابرى 11/2 در پرونده 9292...