تخریب مشروب فروشی ها در آباده


1539 بازدید

تخریب مشروب فروشی ها در آباده
موضوع : امنیت داخلى

مقام عالیرا آگاه میسازم

برابر گزارش هنگ شیراز ساعت 1630 روز 18/10/57 در قریه بکان حوزه پاسگاه دزدکرد بین مخالفین و موافقین مشاجره و سپس نزاع روى میدهد از طرف اسفندیار آزادى بطرف موافقین تیراندازى و پاسگاه بمنظور جلوگیرى از هرگونه درگیرى با شلیک هوائى طرفین را متفرق نموده کسى مجروح نشده. برابر گزارش هنگ فسا تظاهراتى که با حضور متجاوز از 15000 نفر از اهالى داراب و قراء اطراف برپا شده بود ضمن راه‏پیمائى و دادن شعار قصد داشتند بگروهان و شهربانى داراب تهاجم نمایند که موفق نشده‏اند احتمال میرود اهالى که سلاح مجاز و غیرمجاز همراه داشته‏اند.1

عده‏اى از اهالى فرک و توابع با چوب و سنگ بپاسگاه فرک حمله‏ور مامورین با شلیک هوائى آنان را متفرق نموده‏اند در شهربانى شهر اهالى از بامداد در روز 18/10 در خیابانها اجتماع تمثال کد 66 و تمثال دیگرى را از شهردارى اخذ بآتش کشیده و اهانت نموده‏اند تظاهرات بدون برخورد خاتمه یافته است. تظاهراتى در آباده با حضور بیست هزار نفر برپا شده بود ستون یادبود و مشروب‏فروشها را بآتش کشیده بدون برخورد متفرق میشوند.2 54/18/14/29/201 ـ 18/10/57

ف ـ ناحیه ژاندارمرى فارس ـ سرلشکر امیرحسینى

گیرندگان ـ جناب آقاى استاندار محترم استان فارس جهت استحضار

ت ـ ف ـ پادگان منطقه و مرکز زرهى جهت استحضار

ت ـ ریاست شهربانى استان فارس جهت آگاهى ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان فارس جهت آگاهى

ز ـ ر 2 ـ 08 ـ جهت آگاهى

اقدام‏کننده استوار 1 شفیعى

1ـ جمله ناقص نوشته شده است.

2ـ آباده یکسره تعطیل بود. مردم علیه نظام حکومتى و دولت شاپور بختیار تظاهرات کردند. مردم خواستار انحلال ساواک و مجلس شوراى ملى و سنا شدند. تعدادى از خیابانها توسط مردم تغییر نام داد. «گروههایى از تظاهرکنندگان خشمگین براى نخستین بار در شهر آباده دست به تخریب و آتش‏سوزى‏مشروب‏فروشى‏هازدند. آنها همچنین یک لوح یادبود شهر و یک کیوسک راهنمایى را به آتش کشیدند...» (کیهان، ش 10608، ص 5)