سیاستمداران ایرانی درباره فلسطین چه نوشتند؟/از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ تا انتفاضه


1990 بازدید

سیاستمداران ایرانی درباره فلسطین چه نوشتند؟/از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ تا انتفاضه

مساله فلسطین و غزه به عنوان مهم‌ترین مساله خاورمیانه و دنیای اسلام، این روزها توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است؛ اختلاف اسرائیل و فلسطین، مساله‌ای است که سالیان سال هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده و افراد بسیاری از ملت فلسطین هر روز مظلومانه قربانی می‌شوند.
 
با توجه به حوادث اخیر و تشدید اختلافات میان فلسطین و اسرائیل و با توجه به نزدیک‌شدن روز جهانی قدس، بر آن شدیم تا موضوع فلسطین را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم. در این زمینه به مهم‌ترین سیاستمدارانی که در جمهوری اسلامی ایران، مساله فلسطین را زیر ذره‌بین قرار داده و کتاب‌هایی را در این زمینه تالیف کرده‌اند، پرداخته‌ایم. 

♦ امام خمینی(ره) (رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران)
•‏ درباره فلسطین: پیام‌ها،نامه‌ها و فرموده‌های پیشوای انقلابی اسلام ...، تهران: سیدجمال‏‫، [۱۳]،۱۱۲ص.‬‬‬
‏‏‬‬•‏ فرموده‌های پیشوا درباره فلسطین: پیام‌ها، نامه‌ها، و فرموده‌های... ، تهران: ۱۵ [پانزده] خرداد‏‫،‏ ‏‫۱۲۸ ص 
‏•‏ ‏ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)، ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۷۸، 253 ص. 
•‏ ک‍ت‍اب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ک‍لام‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)
‏ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۷۸.
‏•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‮‬
‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‮‬‏‫، ۱۳۷۴، ۲۳۳ ص.‬‬

♦ حضرت آیت‌الله خ‍ام‍ن‍ه‌ای ‌(رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران‏‬)
•‏ پ‍اره‌ ت‍ن‌ اس‍لام‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌: ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ در ن‍گ‍اه‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت،‏ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌؛ ک‍ت‍اب‌ ۱۴، ۱۳۸۲ ‌، ۳۱۲ ص.
‌•‏ م‍س‍ال‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌: ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌الله‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، دف‍ت‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ا م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، دف‍ت‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ا، []۱۳۷۹،۱۴۸ ص
‏•‏ ‏متن سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مراسم گشایش کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تهران-۴ اردیبهشت۱۳۸۰، [بی‌جا]:[بی‌نا]‏‫، [۱۳].‬‬  
• ‏سخن خورشید، گردآوری محسن حسن‌زاده‌بنام، مشهد: خانه پژوهش‏‫، ۱۳۹۲.‬‬‏‫۸۴ ص
• ‏ف‍ل‍س‍طی‍ن‌: م‍ن‌ م‍ن‍ظار ق‍ائ‍د ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ای‍ران‌، اع‍داد ف‍اطم‍ه‌ ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍زه‍ره‌ ع‍ن‍ادال‍غ‍زال‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ رع‍د ج‍ب‍اره، ‌ ت‍ه‍ران‌: م‍ک‍ت‍ب‌ دراس‍ات‌ ای‍ران‌ ال‍م‍ع‍اص‍ر و ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍دراس‍ات‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و ال‍دول‍ی‍ه‌، ۱۳۸۳، ۱۹۱ ص
• ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، م‍ول‍ف‌ س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍اع‌، ۱۳۸۲،۱۹۵ ص.
• ال‍ق‍دس‌ و ال‍ق‍ض‍ی‍ه‌ ال‍ف‍س‍ل‍طی‍ن‍ی‍ه‌ (اراآ و م‍واق‍ف‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌)، اع‍داد ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍وی‍ت‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌،۱۵۱ ص‌. 

♦ آیت الله علی‌اکبر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ (رئیس جمهوری سابق ایران)
• ‏اس‍رائی‍ل‌ و ف‍ل‍س‍طی‍ن، ت‍ه‍ران‌ : جهان آرا‏‫،[۱۳۳۵].‬‬۱۱۱ص.‬‬
‏‬‬•‏ اس‍رائی‍ل‌ و ق‍دس‌ ع‍زی‍ز، ق‍م‌: انتشارات آزادی‏‫، ۱۳،[۴۶] ص.‬‬
‏• ‌س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ی‍ا، ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اه‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار،  ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اک‍رم‌ زع‍ت‍ی‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۲،۴۲۴ ص‌. 
• گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: ب‍ار دی‍گ‍ر و ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا چ‍ن‍د س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ و گ‍اه‍ش‍م‍ار وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ب‍ش‍ی‍ری،‌ ت‍ه‍ران‌: ص‍دف‌ س‍م‍اآ، ۱۳۸۱.۲۹۶ ص‌

♦ ‏ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌ (مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری و رئیس فعلی مرکز مجمع تشخیص مصلحت نظام)
• ای‍ران‌ و م‍سال‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ (۱۸۹۷ - ۱۹۳۷م‌. = ۱۳۱۷ش‌. - ۱۳۱۵ق‌.)، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۶.
‌• ای‍ران‌ و ت‍ح‍ولات‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ (۱۳۱۷ - ۱۳۵۷ش‌/ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۹م‌.)؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰، ‌۲۹۳ ص‌.

♦ زهرا مصطفوی (دبیر کل تشکل جمعیت زنان جمهوری اسلامی و دختر امام خمینی(ره) و همسر محمود بروجردی) 
• جستارهایی پیرامون فلسطین، تهران :جمعیت دفاع از ملت فلسطین، نشر قبله اول، ‏‫۱۳۹۱.‬‬، ۳۳۳ ص.‬‬ ۶۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫‬‬‭ 

♦ ع‍ب‍دالله‌ ج‍اس‍ب‍ی‌ (رئیس دانشگاه آزاد از ابتدای تاسیس آن در سال ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۹۰ بود و کاندیدای دوره‌های ششم و هشتم ریاست جمهوری)
‌•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ر وق‍وع‌ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ در ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ اش‍غ‍ال‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ق‍اوم‍ت‌‏‫، ۱۳۷۹، [۱۱] ص‌، 3000 ریال

‏♦ جلال‌الدین فارسی (نویسنده و سیاستمدار سابق و نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی در ایران)
‌•‏ برخورد مکتبی با آزادی فلسطین، سخنرانی جلال الدین فارسی، تهران: حزب جمهوری اسلامی‏‫، ۱۳۵۹.‏‫۴۴ ص.‬؛ ‏‫‏ 

♦ ج‍م‍ی‍ل‍ه ک‍دی‍ور ‌(نماینده مردم تهران در مجلس ششم)
‏• پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌ ص‍ل‍ح‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۴، ۳۲۲ ص‌.
•‏ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌؛ ح‍م‍اس‍ه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ‏ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۲، ‏ ۳۲۴ ص.

‏♦ ع‍طاالله‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی (نویسنده، نماینده شیراز در دوره اول مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی)
‌•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‌ه‍ا، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۸۰ 

♦ ه‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌ (از نویسندگان و فعالان سیاسی در دهه پنجاه )
•‏ ح‍رک‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ از آغ‍از ت‍ا ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۸۵، ۲۶۴ ص‌‬. 
• پیکار در فلسطین و بیت‌المقدس، نوشته؛ مقدمه از علی حجتی‌کرمانی، قم: دارالتبلیغ اسلامی قم،مرکز انتشارات‏‫، ۱۳۵۱، ۱۲۰ ص


ایبنا