حضور کم رنگ زنان اسرائیلی درانتخابات محلی


1059 بازدید

حضور کم رنگ زنان اسرائیلی درانتخابات محلی

در قدس از مجموع 31 عضو،8 نفر زن بودند که 4 نفرکاهش یافته است و در پتخ تیکوا از مجموع 27 عضو 4 نفر زن بودند که به تنها یک نفر کاهش یافته است.

 در 11 شهر بزرگ رژیم صهیونیستی،نمایندگان زنان در شورای شهر ها از سال 2008 تا 2013 در 16 درصد ثابت مانده است.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از تایمز آواسراییل چند روز پس از انتخاب شدن کارنیت فلاگ به عنوان نخستین زن به ریاست بانک مرکزی اسرائیل نتایج انتخابات شهرداری نشان می دهد که زنان هنوز راه طولانی برای رسیدن به جایگاهی برابر در حوزه ی سیاسی بامردان دارند.
در انتخابات 11 شهر بزرگ رژیم صهیونیستی که شامل 2.8 تا 3 میلیون جمعیت است،زنان تنها 16.2 درصد از کرسی های شوراهای این شهرها بدست آوردند. بگفته "تال اشنایدر"تحلیلگر سیاسی که از این ارقام شکایت داشت،این انتخابات ثابت کرد که همچون ستپال 2008 مردان 84درصد وزنان 16 درصد آرا راکسب کردند.
دراین انتخابات در شهرها نتایج یکسان نبودند.در بعضی مناطق مخصوصا قدس و پتخ تیکوا تعداد نمایندگان زن در شورای شهر کاهش چشمگیری داشته است.
در قدس از مجموع 31 عضو،8 نفر زن بودند که 4 نفرکاهش یافته است و در پتخ تیکوا از مجموع 27 عضو 4 نفر زن بودند که به تنها یک نفر کاهش یافته است. در شهر"هاردی بنی براک"هم از مجموع 23 عضو شورا در هیچ یک ازانتخابات 2008 یا 2013 زنی انتخاب نشد.


قدسنا