حمل تریاک توسط وزیر اصلاحات شاه!


3349 بازدید

حمل تریاک توسط وزیر اصلاحات شاه!
سند زیر نشان دهنده نقش دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی شاه در انتقال تریاک از کرمان به تهران است.