فتنه‌انگیزی بهائی‌ها در شاهرود


2265 بازدید

فتنه‌انگیزی بهائی‌ها در شاهرود
اداره بازرسی
تاریخ 4/7/23
شماره 6266646/ج
وزارت دربار شاهنشاهی
عطف به مرقومه شماره 2595 ـ 11/6/23 دادخواست عبدالحسین نادری لفاً تقدیم و معروض می‌گردد:
برای رسیدگی به واقعه شاهرود نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت دادگستری، شهربانی کل کشور، ‌اداره ژاندارمری به محل اعزام در نتیجه سی نفر از مرتکبین و متهمین قتل و غارت دستگیر شده و پرونده در دادسرای شاهرود تحت تعقیب می‌باشد. عده از بهائی‌ها نیز که متهم به قتل یک تن از اهالی شاهرود و مسبب نزاع بوده قابل پیگرد شناخته شده و از طرف دادسرا و شهربانی دستور جلب آنها داده شده است نسبت به رئیس شهربانی آنجا با اینکه مدرکی که دلیل بر همدستی با اشرار باشد به دست نیامده است از شغل خود منفصل و به تهران احضار و در اطراف مورد منتسبه مشغول رسیدگی می‌باشد. رئیس شهربانی کل کشور ـ سرپاس سیف