رئیس دوازده ساله


1865 بازدید

رئیس دوازده ساله
در گزارشی که اداره کل اطلاعات و مطبوعات دربار شاهنشاهی از افراد خانواده پهلوی به تاریخ دی ماه 1351 تنظیم کرده است، ذیل نام ولیعهد [رضا پهلوی] به ریاست وی بر سه سازمان به نامهای انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی، انجمن بازیهای جوانان و بنیاد فرهنگی رضا پهلوی اشاره شده است. همچنین صدور پیام سالیانه به مناسبت هفته جهانی کودک نیز در رزومه او درج گردیده است! قرارگرفتن یک کودک 12 ساله به عنوان رئیس یک سازمان یا انجمن حتی اگر به طور نمادین هم باشد بیانگر ابتذال جایگاه مدیریت در دوران پهلوی است.