غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون


3960 بازدید

غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون