غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون


6032 بازدید


غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون