غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون


4021 بازدید

غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون