غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون


5758 بازدید


غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون