برادر هویدا میزبان فراماسون‌ها


2577 بازدید

برادر هویدا میزبان فراماسون‌ها
از طرف لژ اعظم ناحیه ایران وابسته به لژ اعظم اسکاتلند دستوری به شرح زیر جهت مسئولین لژ فراماسونری شیراز وابسته به لژ اعظم اسکاتلند صادر گردیده است:
روز 13/12/47 تعداد بیست نفر (13 نفر مرد و هفت نفر زن) از ماسونها با هواپیمای ملی ایران از اصفهان به شیراز وارد خواهند شد. به کلیه ماسونها اطلاع داده شود، تسهیلات لازم برای آنان فراهم نمایند. ضمناً این عده در 14/12/47 به تهران مراجعت و کلیه مخارج به عهده برادر هویدا خواهد بود.
توضیح: آقای امیرعباس هویدا ـ نخست‌وزیر ـ یکی از استادان لژ فراماسونری تهران، وابسته به لژ اعظم اسکاتلند می‌باشد.