خیابانی در تهران در دهه 1340


2377 بازدید

خیابانی در تهران در دهه 1340