مراجعت آیت الله گلپایگانی از بیمارستان پس از معالجه بیماری چشم


2124 بازدید

مراجعت آیت الله گلپایگانی از بیمارستان پس از معالجه بیماری چشم
آقاى آیت‏ الله گلپایگانى



روز 2/3/2535 آقاى آیت‏اله گلپایگانى که براى معالجه بیمارى چشم خود در بیمارستان بسترى شده بود، پس از بهبودى نسبى از بیمارستان مرخص و بمنزل خود مراجعت نموده است.

ارزیابى : خبر صحت دارد.

گیرنده : دفتر ویژه اطلاعات

دایره بررسى ـ 9292 بایگانى شود

10/3/35 وثوقى