دستگیری انقلابیون هوانیروز


1976 بازدید

دستگیری انقلابیون هوانیروز
تا این تاریخ 43 نفر از محرکین هوانیروز که جمعى گروه‏هاى رزمى کرمان و مسجد سلیمان بفرماندهى تیمسار سرتیپ امین افشار و سرهنگ آذربرزین هستند بوسیله مامورین فرماندارى نظامى دستگیر و طبق دستور فرماندهى نیروى زمینى شاهنشاهى با یک فروند هواپیماى 130 C بمرکز تخلیه گردیده اند.1

ضمن اینکه فرماندهان گروه ذینفع اصرار داشتند که این افراد بآنان تحویل و از آن طریق بمرکز تخلیه شوند لیکن طبق دستور فرماندهى نیروى زمینى این عمل وسیله فرماندارى نظامى انجام شده است. در حال حاضر اکثریت پرسنل گروه‏هاى هوانیروز مشغول بکار مى‏باشند و تعدادى در حدود 300 نفر از مراجعه به پادگان خوددارى نموده‏اند. ضمنا تیمسار سرتیپ شهناز فرمانده گروه آموزش هوانیروز بدستور تیمسار سرلشکر خسروداد تعویض گردیده است.

سجده‏اى

گیرنده : 312



1ـ دستگیرى این افسران بلند پایه به دلیل شرکت در تظاهرات و پیوستن به مردم بود که در خلال اسناد روزهاى گذشته یاد شد.

* سفارت آمریکا امروز (10/11/57) دستور تخلیه همه وابستگان کارکنان امریکایى را صادر کرد. «دست کم دو سوم از امریکایى‏هاى مقیم ایران در چند ماه گذشته به سبب آشوبهاى سیاسى و نابسامانى اقتصادى که در طول آن امریکایى‏ها به طور فزاینده‏اى نامحبوب و اغلب در خیابانها تهدید شده‏اند، ایران را ترک کرده‏اند.» این خبر را آیندگان به نقل از خبرگزاریها نقل کرد.» (ش 3277، ص 1)