اظهارات پیشخدمت رضا پهلوی


5389 بازدید

اظهارات پیشخدمت رضا پهلوی
پیشخدمت رضا پهلوی تصریح کرده که اموال خاندان سلطنتی از راههای نامشروع به دست آمده است. با هم اسناد زیر را می‌خوانیم:
متن سندها:
گزارش خبر
به: تیمسار فرماندهی گارد شاهنشاهی
از: ساواک
شماره گزارش: 132088/4003
تاریخ گزارش: 24/4/54
موضوع: اکرم حمزه‌ای فرزند عزیزالله
برابر اطلاع واصله نامبرده بالا اغلب در میهمانیها و مجامع بدون مقدمه فعالیتهای خود را بازگو و با لحن مخصوص از خاندان جلیل سلطنت انتقاد و اظهار می‌‌دارد علیرغم همه‌گونه محبتهایی که به وی می‌شود از روی ناچاری در خدمت ولایتعهد می‌باشد و اضافه می‌نماید هر جا بخواهد برود هواپیمای اختصاصی در اختیار وی قرار می‌دهند لیکن هیچ‌وقت از آن استفاده نمی‌کند زیرا احساس می‌نماید که آنها از راههای نامشروع تهیه شده است.
ملاحظات: مراتب جهت تحقیق اعلام می‌گردد.
* * *
شماره: 31ـ486ـ07ـ507/2ــ6
تاریخ: 5/5/54
از: گارد شاهنشاهی (ضداطلاعات. شعبه 2 دایره 6)
به: تیمسار ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت کشور
موضوع: اکرم حمزه فرزند عزیزالله
بازگشت به اطلاعیه شماره 132088/403 ـ 24/4/54
خانم اکرم حمزه پیشخدمت مدرسه اختصاصی والاحضرت همایون ولایتعهد بوده و شغل و مقام ایشان در حدی نیست که در اطلاعیه مزبور ذکر شده است. معذالک دستور داده شد در این مورد اقدام لازم معمول دارند.
فرمانده گارد شاهنشاهی ـ سپهبد عبدالعلی بدره‌ای
از طرف سرهنگ .....
* * *
گارد شاهنشاهی
از: گارد شاهنشاهی ـ ضد اطلاعات (شعبه 2 دایره 6)
به: تیمسار ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت کشور
شماره: 36ـ486ـ07ـ507/ 6ــ 2
تاریخ: 13/5/1354
موضوع: خانم اکرم حمزه فرزند عزیزالله
پیرو شماره: 31/=ـ 486 ـ 07 ـ 507/ 6 ـ 2 ــ 5/5/54
هنگامی که مفاد اطلاعیه شماره 132088/403 ـ 24/4/54 صادره از آن سازمان به عرض جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی رسید فرمودند:
«این موضوع خیلی دقیق است گارد شاهنشاهی به طور خیلی محرمانه با همکاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیگیری نمایند تا ببینیم دیگر چه می‌گوید و با چه اشخاصی روابط دارد و با چه کسانی صحبت می‌کند.»
با توجه به مراتب فوق و اینکه گارد شاهنشاهی مراقبت لازم را معمول خواهد داشت مقرر فرمائید در این مورد از طریق آن سازمان نیز اقدامات لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایند.


فرمانده گارد شاهنشاهی ـ سپهبد عبدالعلی بدره‌ای
از طرف سرلشکر مهدی رحیمی