یکی از چهارراههای عمده شیراز در دوره قاجار


1588 بازدید

یکی از چهارراههای عمده شیراز در دوره قاجار