به مناسبت 14 مرداد 1356سالروز برکناری هویدا از نخست وزیری

فساد هویدا


فساد هویدا

از : 20هـ ه تاریخ: 47/12/05
به : 322 شماره: 44429/20 هـ 5
موضوع: وزارت پست و تلگراف
اخیراً در افواه شایع شده است که دولت آقای هویدا به قدری آلوده به فساد و دزدی شده که بالاخره روزی رسوا خواهد شد و معلوم نیست روی چه اصل شاهنشاه آریامهر عذر آقای هویدا را نمی‌خواهند تا مردم از این وضع نابسامانی که در دستگاه دولت بوجود آمده راحت و از طرفی هم گفته می‌شود تاکنون هیچ عمل مثبت و قابل توجهی هم انجام نداده است.
(ضرابخانه)


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی