بانک شاهنشاهی در ضلع شمال شرقی میدان توپخانه در دوره ناصرالدین شاه قاجار


2156 بازدید


بانک شاهنشاهی در ضلع شمال شرقی میدان توپخانه در دوره ناصرالدین شاه قاجار