بانک شاهنشاهی در ضلع شمال شرقی میدان توپخانه در دوره ناصرالدین شاه قاجار


3323 بازدید


بانک شاهنشاهی در ضلع شمال شرقی میدان توپخانه در دوره ناصرالدین شاه قاجار