نامه ای با دست خط و امضاء عبدالعزیز بنیانگذار نظام سعودی در عربستان


2470 بازدید

نامه ای با دست خط و امضاء عبدالعزیز بنیانگذار نظام سعودی در عربستان
نامه ای با دست خط و امضاء عبدالعزیز بنیانگذار نظام سعودی در عربستان در سال ۱۳۴۷ ه-ق که در آن از نام درست «خلیج فارس» استفاده کرده است.