یک آمریکایی دون‌پایه: هویدا عوض نمی‌شود!


2624 بازدید

یک آمریکایی دون‌پایه: هویدا عوض نمی‌شود!
از: 322 تاریخ: 29/7/46

به : 821 شماره: 39613/322

موضوع : اظهارات مسترهیدن تبعه امریکا در مورد ترمیم کابینه

طبق اطلاع مسترهیدن تبعه آمریکا متصدی امور فنی شرکت ساختمانی زاگرس که کارهای ساختمانی جمعیت خیریه پهلوی را در نیاوران انجام می‌دهد به سیدرحیم موسوی دبیرکل سابق کاگران کارخانجات فخر ایران مسئول فعلی تأسیسات برق شرکت زاگرس در مورد ترمیم کابینه و تعویض دولت اظهار داشته که آقای هویدا عوض نخواهد شد فقط سه وزیر به آن اضافه می‌شود و کابینه خود را ترمیم می‌نماید و اضافه نموده که آقای هویدا و وزیر کار نظر موافقی با وزیر آموزش و پرورش ندارند.