دستور دربار به تیمورتاش برای بازگشت به مسکو


1584 بازدید

دستور دربار به تیمورتاش برای بازگشت به مسکو


بتاریخ 8 آذر ماه 1305

بادکوبه ژنرال قونسولگری ایران

حضرت وزیر دربار پهلوی

بر حسب امر مطاع مبارک همایونی ارواحنا فداه بلاتردید مراجعت به مسکو فرموده و منتظر امر ثانوی باشید.

507

رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی

بهرامی