همکاری خاخامهای اسرائیلی باباندهای مافیایی


1557 بازدید

همکاری خاخامهای اسرائیلی باباندهای مافیایی

تلویزیون رژیم صهیونیستی از جرائم خاخامهای اسرائیلی،دزدیها وهمکاری آنها باگروههای مافیایی پرده برداشت.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)  تلویزیون اسرائیل اعلام کرد:خاخامهای اسرائیلی مبالغ هنگفتی درحسابهای خود پس انداز کرده اند که آنرا ازراههای غیر قانونی جمع کرده اند.

این برنامه تلویزیونی بااشاره به خاخام"برلاند" وهمسرش که حسابهای بانکی آنها از صدها میلیوم دلار تجاوز میکند پرسید که این آقایان از کجا این اموال را جمع کرده اند درحالیکه آنها کار نمیکنند؟

یکی از افرادیکه خاخامهای اسرائیلی اموال وداراییهای او را بزور تصاحب کرده اند دراین باره گفت:پس از آنکه اموالم را خاخامها غارت کردند نام مرا تغییر داده ووادارم کردند تابا آنها همکاری کنم.

وی تاکید کرد:پس از آن من شاهد بودم که چگونه خاخامها به هر طریقی اموال مردم بیگانه را غصب میکردند. این فرد خاطر نشان کرد:آنها برای رسیدن به امیال خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند

وی افزود:یکی از این اعمال شنیع دخالت در زندگی خانوادگی زیردستانشان است بگونه ایکه خاخامهای اسرائیلی در برخی ازموارد همکاران خودرا وادارکرده اند برای مدتها همسران خودراترک کرده ومجرد زندگی کنند.

فردیادشده که نامش فاش نشده است تصریح کرد:کسانیکه برای خاخام ها کار میکنند غلام آنها هستند واگر کسی در زمان مقرر پول درخواستی آنها را فراهم نکند او رابقتل میرسانند.وی ادامه داد ما این اموال ودارییها را از سرمایه داران و کسانیکه دارای موسسات بزرگی هستند بزور میگرفتیم ودراختیار خاخامها میگذاشتیم.

یکی از مقامات اسرائیل دراین زمینه گفت:مبالغی ازپولهایی که در حسابهای خاخام"برلاند" وجود دارد از محل کمکهای مردمی است. وی تاکید کرد:این خاخام پس ازآنکه با همسر وفرزندش بر سر پول اختلاف پیداکرد منزل خود به شهرک اسرائیلی"بیتار الیت" منتقل کرد اما چیزی نگذشت که بافشار افکار عومی مجبور بفرار به مراکش وهم اکنون در تانزانیا ساکن است.این تلویزیونی عکس هایی از این خاخام بهمراه افراد مافیا درقدس اشغالی پخش کرد.

 


قدسنا