تظاهرات مردم گرگان


1489 بازدید

تظاهرات مردم گرگان
شهربانى استان مازندراناز ساعت 1630 روز 6/10/57 حدود 500 نفر در مسجد آقا کوچک گرگان اجتماع و بدادن شعارهاى ضد ملى علیه 66 پرداخته و تعدادى نیز بطور پراکنده به آتش زدن لاستیک و ایجاد راه‏بندان در خیابانها اقدام که با دخالت مامورینانتظامى گرگان بدون درگیرى متفرق شده‏اند.

صحت دارد . قبلاً بعرض رسیده تکرارى بوده است.

7/10/13571474

* امروز (6/10/57) ساواک بابل به مرکز نوشت که طبق دستور شوراى تأمین استان دستگیرى شیخ احمد قطیرزاده در فریدونکنار ممکن نشده و ژاندارمرى محل او را نیافته، اما نشان او در قم به دست آمده است. (پرونده 106979، ج 6)