افزایش مقدار شهریه طلاب از سوی آیت الله گلپایگانی


1529 بازدید

افزایش مقدار شهریه طلاب از سوی آیت الله گلپایگانی
موضوع : شهریه گلپایگانىشماره : 481/21 تاریخ 16/2/47

مدت دو ماه است که آقاى گلپایگانى به شهریه طلاب متأهل مبلغ 150 ریال و براى طلاب مجرد هر یک مبلغ 50 ریال اضافه کرده و آیت‏اله خوانسارى نیز در ماه قبل مبلغ 50 ریال شهریه خود را افزایش داد در محافل علماء شایع است که این مبلغ اضافه شده توسط دستگاه خمینى تأمین مى‏گردد گرچه این خبر بیشتر نقل مى‏شود لکن از حد شایعه تجاوز ننموده و دلیلى هم در این مورد در دست نیست. ضمنا عده‏اى از طلاب عقیده دارند که چون قبل از روى کار آمدن خمینى اغلب از مردم مقلد گلپایگانى بودند و سهم امام را به وى مى‏پرداختند پس از مشهور شدن خمینى وجوهات خود را به نامبرده دادند حتى در آن موقع گلپایگانى مدت دو ماه قادر نشد شهریه طلاب را فراهم نماید و بعد از آن نیز شهریه طلاب را به 10 ریال تقلیل داد. لکن چون اخیرا مشاهده شده که از طرف دولت مانع رسیدن شهریه خمینى به طلاب مى‏گردند لذا مردم این وجه را مجددا در اختیار گلپایگانى قرار مى‏دهند و روى این اصل شهریه وى افزایش یافته است.

نظریه منبع ـ با توجه به اینکه دستگاه گلپایگانى براى خود استقلال دارد بعید به نظر مى‏رسد که از طرف خمینى وجهى براى پرداخت به طلاب قبول نماید ضمنا چون از مدتها قبل میان دستگاه گلپایگانى و خمینى مبارزه منفى و پولى وجود دارد باز بعید است خمینى و اطرافیان وى اقدام به چنین عملى نمایند.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق صحیح است و نظریه منبع مورد تأیید مى‏باشد.

نظریه امنیت داخلى ـ افزایش ماهیانه طلاب از طرف گلپایگانى و خوانسارى صحت دارد و هنوز روشن نیست که اضافه حقوق از طرف نامبردگان چه مأخذى دارد. در پرونده 9292 بایگانى شود. رونوشت در پرونده خوانسارى و خمینى بایگانى است. تکثیر شد