آیت الله فلسفی: توسعه اسلام در ایران ناشی از ظلم ساسانیان بود


1551 بازدید

آیت الله فلسفی: توسعه اسلام در ایران ناشی از ظلم ساسانیان بود


موضوع : منبر شیخ محمد تقى فلسفى

شماره : 124/ ه تاریخ 8/6/1337دیشب در مسجد ارک در حالیکه جمعیت زیادى بود فلسفى در بالاى منبر اظهار کرد آقایان امروز نصرانیها شایع کرده‏اند که دین اسلام بوسیله شمشیر در دنیا پیشرفت و عقیده خودش را بزور سرنیزه بمردم تحمیل کرد در صورتیکه وقتیکه هم از لحاظ دینى و هم از لحاظ تاریخى نگاه میکنیم چنین نیست وضع ایران در اواخر سلطنت ساسانى‏ها وضع خاصى بخودش گرفته بت پرستى آتش پرستى از یک طرف ظلم و فحاشى و بیدادگرى و عیاشى خسرو پرویز از طرف دیگر مردم را بستوه آورده بود و روم هم مردم در زیر سر نیزه پادشاهان و افسران بستوه آمده بودند چنانچه یکى از غلامان بسردار رومى گفت من با کمال شهامت باید بگویم این دستگاه شما واژگون خواهد شد سردار رومى در حالیکه یک میلیون قشون داشت و در مقابل 60 هزار لشگر اسلام بستوه آمده بود بغلام گفت براى چه ما فنا خواهیم شد گفت نمیتوانم بگویم و اگر بگویم از دست افسران شما مأمون نخواهم بود آن سردار پافشارى کرد و غلام گفت من داراى دویست گوسفند و زن و بچه بودم شبانه یکى از افسران که حالا هم در لشگر شما است باتفاق سربازان آمدند گوسفندان مرا بردند و بچه‏ام را کشته و با زنم عمل منافى عفت کرده سپس زن را هم کشتند من هر قدر داد وفریاد زدم هیچکس بفریاد من نرسید و براى تأمین معیشت خود وامانده شده بشهر آمدم و فعلاً غلام شما هستم آن فرمانده گفت آن افسر کیست گفت نمیتوانم این سر را فاش کنم اگر فاش کنم جان من در خطر خواهد بود بعد از اظهار این غلام شبانه آن افسریکه مرتکب این عمل شده بود آمد غلام را خواسته و آن غلام را سر برید وقتیکه صبح شد آن فرمانده جریان را فهمید گفت آرى آن غلام حرف خوبى زده بود در مملکتى که افسران و لشگریانش این طور با مردم رفتار کنند آن مملکت و ملت فنا خواهد شد آقایان دنیا آن روز چنین وضعى را نداشت و مردم از دست ظلم و جور به تنگ آمده بودند در هر جا که لشگر اسلام میرفت مظفرانه برمیگشت آقایان مسلمانان وقتیکه ممالک را فتح میکردند تشریفات و تشکیلات مهم را از بین میبردند با یک دستگاه خیلى عادى بعرض و داد مردم رسیدگى میکردند حکام و قضات با کمال قدرت و شهامت بحکومت و قضاوت میپرداختند یک نفر قاضى بحدى قوى بود که میتوانست خلیفه وقت را زیر پاى محاکمه بکشد چنانچه منصور دوانقى خلیفه عباسى با آنهمه قدرت مالى را که براى مدینه میرود غلامان منصور کرایه شتربانان را کم میدهند شتربانان وقتیکه وارد مدینه میشوند بمنزل قاضى مدینه رفتند و قاضى مدینه عرض حال شتربانان را گرفت و احضاریه‏اى براى منصور خلیفه فرستاد و در آن احضار تاکید با حضار خلیفه عباسى کرد منصور وقتى که آن احضاریه را دید گفت فردا بقضا در مسجد خواهم آمد فردا وقتیکه محکمه تشکیل شد تمام مردم تعجب کردند که چطور میشود خلیفه مقتدر عباسى براى محکمه قضاوت حاضر خواهد شد خلیفه وقت آمد و قاضى هم مختصر احترامى از خلیفه کرد و موضوع مطرح شد و منصور را محکمه وادار به پرداخت کرایه شتران کرد منصور هم دستور داد که کرایه شتران را بپردازند آقایان این بود که توانستند مسلمانان پیش برند ولى حالا که شما در تمام ممالک اسلامى بروید و نگاه بکنید مى‏بینید که اجراى قانون فقط مال اشخاص ضعیف است و یک عده مردم زورگو و سودپرست تمام زحمات خودشان را صرف شکستن قانون مى‏کنند که قانون بر علیه آنها اجراء نشود. آقایان اسلام در ایران بوسیله زور و سر نیزه نیامد ایرانیان از اثر فحشا و ظلم ساسانیان به تنگ آمده بودند در اواخر سلطنت ساسانیان بحدى رشوه خوارى و ظلم، عمال ساسانیان میکردند وقتیکه لشکر اسلام آمد مردم با آغوش باز دین اسلام را پذیرفتند یعنى باید گفت مسلمانان ایرانیان را از کفر و شرک و آتش پرستى نجات دادند گر چه حالا هم ایرانیان طبق عادت دیرینه در شب چهارشنبه سورى براى آتش احترامى خاص قائلند و روى این موضوع آیت‏الله بروجردى نسبت به مقامات تهران ایرادى گرفته بود ولى من باید بگویم ایرانیان که سابقا عقیده‏شان روى گفتار نیک و پندار نیک بوده است و باین موضوع ایمان داشتند چطور شده است که گفتار نیک و پندار نیک را فراموش کرده و فقط آتش پرستى را شعار خود ساخته و در شب چهارشنبه سورى بوسیله آتش شادى میکنند همه کارهاى ما وارونه شده است. خلاصه آقایان مسلمانان را که مى‏بینید آمدند دنیا را گرفتند این گرفتن بوسیله زور سر نیزه نبود بلکه آمدند ظلم را از بین بردند و عدالت را استوار کردند و اگر مى‏بینیم ما امروز باین بیچارگى افتاده‏ایم روى عمل نکردن قوانین اسلام است صحبت‏هاى فلسفى در اطراف موضوعات فوق بوده است.

بعرض معاونت رسید