عزیمت نمایندگان آیت الله گلپایگانی به ترکیه جهت ملاقات با امام خمینی


1530 بازدید

عزیمت نمایندگان آیت الله گلپایگانی به ترکیه جهت ملاقات با امام خمینی
درباره : مسافرت شیخ محمدعلى صفائى و سیدمهدى فقیه موسوى گلپایگانى به ترکیه عطف به 12017/321ـ 18/2/44شماره : 6970/20 الف تاریخ 22/3/44

از: ساواک استان مرکز

به : تیمسار ریاست ساواک اداره کل سوم

دو نفر نامبردگان فوق که بنا به تقاضاى آیت‏اللّه‏ گلپایگانى جهت ملاقات با خمینى معرفى شده بودند به فرموده تیمسار ریاست ساواک وسیله حرکت آنان توسط این ساواک مهیا گردید و در تاریخ 22/3/44 با هواپیما K.L.Mبه کشور ترکیه (استانبول) عزیمت نمودند.

از طرف رئیس ساواک استان مرکز. مولوى

گیرندگان : اداره کل دوم عطف

46355/19/3/44 جهت هرگونه اقدام مقتضى ضمنا شماره پرواز 508 و ساعت حرکت

0720 روز 22/3/44 در تاریخ 20/3/44 به آن اداره کل تلفنى اعلام گردیده است.

در پرونده مربوطه بایگانى شود. 23/3

محترما به عرض برسد ـ شهابى 23/3

326 از سرى خرج شد. صابرى

رونوشت به پرونده‏هاى مربوطه ضمیمه شد 25/3