رئیس مجلس و قاچاق تریاک...!


2171 بازدید

رئیس مجلس و قاچاق تریاک...!
شماره : 2 ـ 3 ـ 972 تاریخ : 20/3/37
موضوع : حمل تریاک قاچاق

در مسافرت اخیر آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی به شیراز مشارالیه به اتفاق بدرالملوک حکمت همشیره‌زاده‌اش به جمع‌آوری محصول مزارع تریاک املاک خود پرداخته و تریاکها در دو نوبت به وسیله اتومبیل مذکور و به همراهی آقای سردار فاخر حکمت تا آخرین نقطه حوزه استحفاظی ژاندارمری شیراز حمل و در آنجا به گل‌مکانی قاچاق‌فروش معروف تحویل گردیده و نامبرده نیز به همراهی بانو بدرالملوک حکمت که دارای کارت شناسایی آقای رئیس مجلس بود، تریاکها را به تهران حمل و تحویل حسین سیگاری و داودی قاچاق‌فروشان معروف نموده‌اند .
توضیح آنکه پس از ورود تریاکهای فوق به تهران بهای تریاک به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و 75 گرم آن از 2800 ریال به 1100 ریال تنزل نموده است‌.
1ـ اصل در پرونده آقای سردار فاخر حکمت
2ـ اسامی قاچاقچیان در دفتر ثبت
3ـ رونوشت در پرونده قاچاق تریاک بایگانی شود
28/3