همه در حال فرار


1368 بازدید

همه در حال فرار
از : 20 هـ 22تاریخ : 17/8/35
به : 342شماره : 61811/20 / هـ
اخیراً شخصی به نام عبدالحسین سرداری (دایی آقای هویدا نخست وزیر) که مدت 20 سال است در لندن زندگی می‌نماید و مدتی است به تهران آمده در نخست‌وزیری اطاق مشاور مخصوص نخست وزیر اظهار می‌داشت من به امیر عباس (منظور نخست وزیر است‌) گفتم که کاری به من بده که بیایم به تهران او گفت همه مردم در حال فرارند و می‌خواهند از اینجا بروند تو می‌خواهی بیایی اینجا.
نظریه شنبه‌: پاسخ نخست وزیر به نامبرده و اظهارات آقای سرداری از طرف ایشان از نظر اذهان عمومی صحیح نمی‌باشد.
نظریه سه شنبه‌: نظریه شنبه مورد تایید است‌.