سرنگونی مجسمه شاه در دانشگاه تهران توسط دانشجویان


سرنگونی مجسمه شاه در دانشگاه تهران توسط دانشجویان انقلابی


سرنگونی مجسمه شاه در دانشگاه تهران توسط دانشجویان