اجازه خواستن تیمورتاش مبنی بر بازگشت به ایران


1813 بازدید

اجازه خواستن تیمورتاش مبنی بر بازگشت به ایران


دفتر مخصوص شاهنشاهی

حضرت آقای بهرامی

این تلگراف کاملاً خصوصی است. تلگراف 518 زیارت. امر توقف بنده در بادکوبه تا وصول دستور ثانی بیشتر شبیه به کم مرحمتی اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه است که با خدمات خود نمیدانم بدبختانه چه چیز باعث آن شده است و الا با اوضاع غیرمساعد دولت آذربایجان [و] بیحاصل بودن هر نوع مذاکره فعلاً با روسها، توقف بنده در بادکوبه جز تولید توهین و مشقت نتیجه[ای] ندارد. الحمدلله ایران وسیع است و اگر ورود بنده به طهران مقتضی نیست ممکن است در قزوین یا رشت منتظر دستور باشم.

اطلاع دارید که خانواده بنده ناخوش و منتظر -- است. در عالم دوستی استدعا میکنم اجازه حرکت بنده را به ایران یا دستور ثانی را که اشاره فرمودهاید یا حقیقت مطلب [را] زود تلگراف بفرمائید. 76. تیمورتاش.