تقسیم صادقانه هزینه‌ها!


1508 بازدید

تقسیم صادقانه هزینه‌ها!
رونوشت گزارش خبر شماره 11119 / 20 ه‍‍ـ 12ـ 20/12/51 منبع 5298
موضوع: جلسه پان‌ایرانیست

ساعت 1830 روز 14/2/51 جلسه تماس هفتگی دانشجویان با حضور 20 نفر اعضاء تشکیل گردید ابتدا دکتر محمد‌رضا عاملی درباره امور اجتماعی سخنرانی نمود و سپس به سئوالات دانشجویان پاسخ داد سئوالی در مورد امور تحصیلی و ساختمان مدارس شد که دکتر عاملی پاسخ داد مدرسه چهارباغ اصفهان در حدود 400 سال قبل ساخته شده و مورد استفاده است ولی مدارسی که امروزه می‌سازند چند اطاق ساده و بعد از چند سال خراب می‌شود چون پولی که برای یک ساختمان مدرسه در نظر می‌‌گیرند در حدود یک چهارم آن را بیشتر خرج نمی‌کنند و سه چهارم را بین خودشان تقسیم می‌کنند.
نظریه یکشنبه: به صحت گزارش شنبه می‌‌توان اعتماد نمود.
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تائید است.
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تائید است.