یک دوره انتخابات، دربست اجاره داده می‌شود!


2355 بازدید

یک دوره انتخابات، دربست اجاره داده می‌شود!

شماره: 2 ـ 3ـ 5929 تاریخ: 11/12/39

موضوع: انتخابات

بین کارمندان عالیرتبه وزارت کشور از قول تیمسار سپهبد علوی‌مقدم وزیر کشور گفته می‌شود که مشارالیه انتخابات دوره بیستم را دربست بیست میلیون تومان اجاره کرده و جمع شیفری که کارمندان مزبور بابت وجوه دریافت شده از کاندیداها که تاکنون افشا شده اظهار میدارند مبلغ 18 ملیون تومان می‌باشد.

در پرونده سپهبد مهدیقلی علوی مقدم بایگانی شود. کامیاب 17/12/39


 


یک دوره انتخابات، دربست اجاره داده می‌شود!