افسران ایرانی و انگلیسی پلیس جنوب در پادگان باغ تخت جمشید


1957 بازدید


افسران ایرانی و انگلیسی پلیس جنوب در پادگان باغ تخت جمشید