اعزام نمایندگان ساواک به اسرائیل برای آشنائی با روشهای تخریب


1476 بازدید

اعزام نمایندگان ساواک به اسرائیل برای آشنائی با روشهای تخریب
سند زیر حاکی از اعزام مأموران ساواک به اسرائیل برای فراگیری آموزشهای لازم توسط مربیان سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) است.