آزار تظاهرکنندگان ایرانی مخالف رژیم شاه توسط پلیس امریکا ( آبان ۱۳۵۶ )


2612 بازدید

آزار تظاهرکنندگان ایرانی مخالف رژیم شاه توسط پلیس امریکا ( آبان ۱۳۵۶ )