هویدا در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار جنازه حسنعلی منصور


3897 بازدید

هویدا در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار جنازه حسنعلی منصور