استخدام فقط از صافی ساواک!


2208 بازدید

استخدام فقط از صافی ساواک!
سند زیر نشان‌ دهنده سلطه ساواک بر روند استخدام در رادیو حکومت شاه است.