گزارش ساواک در مورد سخنرانی آیت الله گلپایگانی


2207 بازدید

گزارش ساواک در مورد سخنرانی آیت الله گلپایگانی
گزارش درباره : سخنرانى آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانىاز : 316 تاریخ 9/12/48

به : امنیت داخلى

محترما معروضمیدارد :

ساواک قم روز 13/12/48 اعلام داشته نامبرده بالا در مورخ 12/12/48 جلسه‏اى با حضور سیدمهدى گلپایگانى، لطف‏اله صافى، على صافى و علوى داماد وى در منزل خود تشکیل داده و پیرامون موضوعاتى که میبایست مشارالیه در مسجد اعظم قم بیان نماید با هم مشورت کرده‏اند و روز 13/12/48 گلپایگانى در حضور عده کثیرى از طلاب ضمن برگزارى آخرین جلسه درس خود در سال جارى مبادرت به ایراد مطالب تحریک‏آمیزى نموده و از اعزام دوشیزگان بسپاه دانش، توسعه تبلیغات مسیحیان در ایران، ایجاد محدودیت جهت روحانیون، برگزارى جشنهاى باصطلاح آتش‏پرستى و تجلیل از گبر انتقاد و بدولت حمله نموده است. اقدامات انجام شده :

ضمن درج خلاصه‏اى از اظهارات گلپایگانى در بولتن جارى، متن کامل آن به نخست‏وزیرى ارسال گردید. ضمنا چون مشارالیه در خاتمه سخنرانى خود از طلاب درخواست کرده بود در ایام سوگوارى ماههاى محرم و صفر بشهرستانها عزیمت و مردم را متوجه اوضاع نمایند و در زمینه مطالب فوق سخنرانى کنند لذا مراتب بکلیه ساواکها و همچنین شهربانى و ژاندارمرى کل کشور منعکس گردید تا ضمن مراقبت چنانچه واعظى مبادرت به ایراد مطالب خلاف مصالح نمود دستگیر و تحت پیگرد قانونى قرار گیرد.

نظریه

در سالهاى قبل آیت‏اله گلپایگانى همانند سایر مراجع در آخرین جلسه درس خود و قبل از فرا رسیدن تعطیلات مبادرت بسخنرانى مختصرى مینمود لیکن عواملى که اینبار موجب شد مشارالیه اقدام به ایراد مطالب حادى نماید یکى سخنرانى آیت‏اله خمینى در نجف اشرف بود که گلپایگانى بمنظور معرفى کردن خود بعنوان همطراز خمینى و کسب وجهه بیشتر مبادرت باین عمل نموده ثانیا ناراحتى و عصبانیت وى از محدودیتهائى که بمنظور تضعیف او بمورد اجراء گذاشته شده است ثالثا جبران شکستى بود که در نتیجه عدم موفقیت در امر جلوگیرى از تأسیس سینما در شهرستان قم نصیب وى شده است. مراتب استحضارا معروض گردید.

1ـ محدودیت بیشترى براى وعاظ طرفدار گلپایگانى تولید نمائید و نام آنها را بشهرستانهاایکه رفته‏اند بدهید که منبر به آنها ندهند.

2ـ این اطرافیان مزاحم گلپایگانى را از قم دور نمائید. سپهبد نصیرى. 23/12/48