افتتاح باشگاه شعبان جعفری توسط شاه


1453 بازدید

افتتاح باشگاه شعبان جعفری توسط شاه