افتتاح باشگاه شعبان جعفری توسط شاه


2332 بازدید

افتتاح باشگاه شعبان جعفری توسط شاه