کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی


1595 بازدید

کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی
تاریخ: 7/12/2536
موضوع: انتشار کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی
در شعبان ماه 1397 برابر با مردادماه سال 2536 کتابی به فارسی تحت عنوان بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی در ایران به تعداد نسبتاً زیادی چاپ و منتشر گردیده و در اختیار مبادی مختلف و عناصر مخالف گذارده شده است.
نظریه منبع: منبع معتقد است که نباید مندرجات این کتاب بی‌جواب گذارده شود ولی مقامات دولتی نبایستی در مورد پاسخگویی اقدام نموده بلکه شایسته و به مصلحت است که مقامات غیردولتی به آن جواب داده و مطالب مندرج در کتاب مزبور را با دلیل و برهان قاطع رد نمایند تا بدین ترتیب اثرات سوء این کتاب رفع گردد.
نظریه اداره کل سوم: چاپ و انتشار کتاب مزبور صحت دارد و نظریات منبع معمولاً در این قبیل موارد صائب می‌باشد.