اعضاى هیئت دولت وابسته به تشکیلات فراماسونرى ایران


2184 بازدید

اعضاى هیئت دولت وابسته به تشکیلات فراماسونرى ایران
1ـ آقاى امیرعباس هویدا نخست‏وزیر :

الف ـ روز 13/12/47 فتح‏اللّه‏ فرود دبیر اعظم لژ اعظم ناحیه ایران وابسته به لژ بزرگ اسکاتلند در مورد عزیمت عده‏اى از ماسونهاى خارجى به شیراز و نحوه پذیرایى آنان تلگرافى جهت مسئولین لژ فراماسونرى شیراز مخابره که در پایان اعلام داشته بود کلیه مخارج به عهده برادر هویدا مى‏باشد.

ب ـ ارنست وان هگ1 استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه که به منظور شرکت در مراسم تأسیس و تشکیل لژ بزرگ ایران در اسفند ماه سال 47، به ایران آمده بود پس از مراجعت به کشور خویش ضمن تسلیم گزارشى به لژ بزرگ ملى فرانسه اعلام نموده :

«....... پس از انجام تشریفات تقدیس لژ بزرگ ایران، برادر بسیار محترم ورنر رومر تأسیس لژ بزرگ ایران را اعلام و پس از آن برادران بسیار محترم دکتر سعید مالک، محمد ساعد مراغه،[اى ]عباس هویدا و دکتر حسن امامى به سمت بزرگ استادان پیشین لژ بزرگ ایران انتخاب شدند.

پ ـ برابر آخرین تحقیقات معموله از طریق منابع مربوط آقاى هویدا عضو لژ فراماسونرى کورش بوده لکن به علت درگیرى ادارى قادر به حضور در جلسات متشکله نمى‏باشد.

2ـ آقاى ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانى نخست‏وزیر :

الف ـ نامبرده در جلسه متشکله لژ فراماسونرى خیام مورخه 11/1/46 به سمت سرپرست ارجمند دوم لژ مذکور انتخاب شده است.

1ـ ارنست وان هگ که عضو لژ اعظم اسکاتلند فرانسوى و استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه بود و در تأسیس لژهاى فراماسونرى در ایران نقش داشت، به عنوان عضو افتخارى لژهاى : مولوى، ابن‏سینا، سعدى و... پذیرفته شده بود.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى