ثابت پاسال در حرم امام رضا(ع)


اسناد ساواک
2129 بازدید
ثابت پاسال

متن سند به شرح زیر است :

به: 332-341 (348) تاریخ: 9/7/37 (1357)
از: مشهد شماره: 11016/ه‍ 3
در مراسم غبارروبی که پیش از ظهر روز سه‌شنبه سوم مردادماه با حضور والاحضرت منیژه همسر والاحضرت شاهپور غلامرضا و آقای ولیان استاندار خراسان و جمعی‌[از] روحانیون و مقامات محلی برگزار گردید، ایرج ثابت پاسال از طرف آقای ولیان دعوت و حضور داشته؛ هنگام اجرای مراسم غبارروبی ثابت پاسال از آقای جلیل تهرانیان مدیر داخلی روزنامه خراسان که پهلوی وی بوده است، [از] علل انجام مراسم غبارروبی و چگونگی ساختمان بارگاه حضرت، سئوالاتی نموده که نامبرده مشروحاً بازگو؛ در پاسخ تهرانیان میگوید: این مراسم و تشکیلات با این همه، عظمت مسخره نیست؟ جز اتلاف وقت و مسخرگی ثمری ندارد. تهرانیان به شدت ناراحت شده اظهار می‌نماید: مردک احمق! چه غلطی کردی؟ تو کیستی؟ و با ناراحتی به طرف آقای ولیان رفته که علت دعوت شخصی مانند ثابت پاسال در این مراسم مذهبی را استفسار نماید. ولی ولیان متوجه شده فوراً با سرعت مراسم را ترک [کرده] این اقدام استاندار اثر نامطلوبی بین مردم به جا گذاشته و سابقه بهایی‌گری او را تقویت [نموده] چنانچه در هنگام انجام مراسم، روحانیون و مدعوین متوجه حضور ثابت پاسال می‌شدند، عواقب بسیار ناگواری به بار می‌آورد سپس آقای ولیان ساعت 1900 همان روز، تهرانیان را به کاخ ملک‌آباد دعوت و از وی با مشروب پذیرایی گرمی نموده است. شیخان
416036 مقدم‌فر


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ثابت پاسال در حرم امام رضا(ع)