راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان


356 بازدید

راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان