راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان


341 بازدید

راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان