راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان


513 بازدید

راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان