راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان


340 بازدید

راهپیمایی مردم در دوران انقلاب و به غنیمت گرفتن دو دستگاه تانک از نظامیان