نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )


نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )