نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )


5935 بازدید

نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )