نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )


4255 بازدید

نمایی از زندان شهربانی در دوره رضاخان پهلوی ( دایره محبس نظمیه )