انتخابات لوکس


1937 بازدید

موضوع‌: اخذ کارت انتخابات
طبق اطلاع حاصله در تاریخ‌: 31/4/46 یکی از رانندگان تاکسیهای لوکس اظهار می‌نمود از کلیه رانندگان تاکسی لوکس به اضافه اخذ بهای لباس مخصوص به مبلغ 850 هشتصد و پنجاه ریال در کارتهایی که بدون نام کاندیدا بوده امضا گرفته شده است‌. نظریه رهبر عملیات‌:
تاکنون در این مورد خبری به 20 ه ۴ واصل نگردیده است‌.
جهت اقدام به اداره 2321 ارسال می‌گردد شماره 2/5


انتخابات لوکس