بازدید رضاشاه از تمرینات نظامی ، ۱۳۱۶


1903 بازدید

بازدید رضاشاه از تمرینات نظامی ، ۱۳۱۶