جنازه اسماعیل آقا سمیتقو


2019 بازدید

جنازه اسماعیل آقا سمیتقو
از تجزیه طلبیان مورد حمایت دولت عثمانی اواخر دوره قاجار