باخت وزیر قمارباز


1950 بازدید

باخت وزیر قمارباز
از : 20 هـ 22تاریخ : 19/3/54
به : 342شماره : 67807/20 هـ 3
موضوع : قمارهای انصاری
آقای محمود ستایش فخر روزنامه کیهان در یک صحبت خصوصی اظهار
داشته آقای انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای عقد قرارداد به فرانسه رفته بود در یک جلسه ضمن بازی قمار حدود 40 میلیون فرانک باخته که موضوع باخت مشارالیه به شرف عرض ملوکانه نیز رسیده است‌.
نظریه شنبه‌: نظری ندارد.
نظریه سه‌شنبه‌: تاکنون از سایر منابع خبری در این مورد نرسیده‌است‌. رومی