انتخابات رضاخانی ( سند ۲ )


3641 بازدید

حضور محترم حضرت حکمران دام اقباله
حسب‌الامر بندگان حضرت اشرف‌، امارت لشکر ایالت عظمی ابلاغ می‌دارد که انتخابات قراچه داغ به ترتیب ذیل حتماً باید خاتمه یابد.
قراچه داغ دو نفر وکیل خواهد داشت‌، اول حضرت اشرف (سردارسپه‌) دوم میرزا سلیم خان ایزدی ساکن تهران‌. باید حضرت اشرف بیشتر از میرزا سلیم خان دارای رای باشند و غیر از اشخاص فوق کس دیگری انتخاب نشود. در صورت تخلف‌، بدون هیچ ملاحظه از شغل خود منقص خواهید شد. خواهشمند است عین ابلاغیه را امضا فرموده عودت دهند. ضمناً حسب‌الامر لازم است‌، ابلاغ مواد فوق‌الذکر را در دو نسخه با خط و امضای خودتان توسط حامل در پاکت سر به لاک ارسال دارند. چنانچه قبلاً هم عرض نمودم با کمال افتخار حاضرم اوامر مطاع حضرت اشرف امیر لشکر شمالغرب و فرمانده کل قوای آذربایجان دامت شوکته را به موجب فوق که ابلاغ فرمودید به موقع اجرا بگذارم‌، لیکن چون محال خانرود و بدوستان که انتخابات و مالیات آن محال جزو قراچه داغ لیکن حکومت آنجا با بنده نیست مسئولیت آنجا به عهده آقای بهأالسلطان و از حکومت قراچه داغ مجزاست‌. در صورتی که جزء بنده بشود بکلی عهده‌دار خواهم بود. 2/9/302
باید هرچه زودتر جنابعالی را ملاقات و نماینده از طرف حکومت به محالات فرستاده شود.


انتخابات رضاخانی ( سند ۲ )