حمله امام خمینی به دولت


1628 بازدید

حمله امام خمینی به دولت
بخش 311 اداره یکم عملیات عطف :194 ـ 19/3/42برابر اطلاع واصله از قم آیت‏اله خمینى در رأس ساعت 1900 در مدرسه فیضیه قم بالاى منبر رفته و ضمن سخنرانى1 بدولت و دستگاه سازمان امنیت حمله نمود. و ضمنا اشاره‏اى نیز بمقامات عالیه نموده و پس از پایان اظهارات خود بحاضرین اظهار داشته با نظم و ترتیب مدرسه فیضیه را ترک نمائید.

23/3/42اداره سوم1 ـ مواضع ساده، صریح و انقلابى حضرت امام خمینى علیه شاه در این سخنرانى، که به زبان ساده ایراد شد و درک آن براى مردم کوچه و بازار بسیار آسان بود، محمدرضا شاه، براى نخستین بار از سوى یک شخصیت روحانى مورد سئوال، انتقاد، سرزنش و حمله قرار گرفته بود. غول وحشت و هراسى که نام شاه طى سالهاى متمادى در اذهان جاى داده بود، درهم شکسته شد. آیت‏اللّه‏ روح‏اللّه‏ خمینى در حضور دهها هزار تن مستمع، شاهنشاه را «آقاى شاه!» «تو!» «بیچاره!» «بدبخت!» خطاب کرده بود! بت بزرگ سخت ضربه خورده بود، اقتدار رژیم کودتا و ترس و وحشتى که از سازمان امنیت مخوف او، در اذهان وجود داشت، آسیب دیده بود... به گمان ما، نطق روز 13 خرداد 1342 آیت‏اللّه‏ خمینى، نقطه عطفى است در تاریخ معاصر ایران، نمودى است از یک حرکت قهرمانانه، حماسى و واکنش شدیدى است در برابر ستمگریهاى محمدرضا شاه و رژیم شاهنشاهى. بپذیریم، یا نپذیریم، سخنان آن روز آیت‏اللّه‏ خمینى، رژیم شاهنشاهى را تکان داد. سخت هم تکان داد و شمارش معکوس از همان روز شروع شد. ابعاد ماجرا، وسیعتر از آن بود که بتوان از راه تهدید، یا وعده و وعید، با آن مقابله کرد.

شاه، به شیوه معمول، و با اتکاء به پشتیبانى آمریکا، در برابر این تهدید، به سیاست خشونت و سرکوب متوسل شد و دستور بازداشت آیت‏اللّه‏ خمینى را صادر کرد. نجاتى ـ سرهنگ غلامرضا ـ تاریخ سیاسى بیست‏وپنج ساله ایران صفحه 233