برای علیاحضرت گردنبند بخرید ...


1492 بازدید

 

 

 

 

 


شماره: 1221

تاریخ: 5/9/49

تلگراف به سوئیس ـ بال

جناب آقای بهبهانیان

حسب‌الامر مبارک برای بندگان علیاحضرت ملکه پهلوی یک قطعه گردن‌بند یا انگشتر یا گردن‌بند مروارید که در حدود سی هزار دلار قیمت داشته باشد در نظر گرفته و چند نمونه همراه بیاورید که شاهنشاه معظم انتخاب و به مناسبت کسالت علیاحضرت معظم‌لها به ایشان اهدا فرمایند.

وزیر دربار شاهنشاهی اسداله علم

اصل 13/2 48 می‌باشد


 

 

 

 

 

 


برای علیاحضرت گردنبند بخرید ...