تقاضا برای عضویت آموزگار در هیئت امناء دانشگاه


2168 بازدید

تقاضا برای عضویت آموزگار در هیئت امناء دانشگاه
وزارت علوم و آموزش عالى دفتر وزیر پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهراستدعا دارد با صدور فرمان همایونى جناب جمشید آموزگار را به عضویت هیأت امناى دانشگاه جندى شاپور مباهى و مفتخر فرمایند.

وزیر علوم و آموزش عالىاز شرفعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خواهد گذشت.